گالری جدید بلور های زیبا نمک در محیط واحد پتاس بر روی سایت قرار گرفت. 

تصاویر زیبا بلور نمک

 

بلور زیبا