همکار محترم جناب آقای حسن حلوانی انارکی

مصیبت در گذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده ، علو درجات را برای آن مرحوم و صبر و شکیبای برای شما از درگاه احدیت خواستاریم.

روابط عمومی واحد پتاس