کار پیامبران، مهندسی انسانی و اخلاقی جامعه بود، و مهندسانی که به آبادانی جامعه همت میگمارند ، راه انبیا را می پویند.روز مهندس مبارک

روابط عمومی پتاس