بازدید از جاذبه های توریستی واحد پتاس خور

تاریخ :94/01/02 لغایت 94/01/12

ساعت بازدید : راس ساعت 8 صبح الی  16 بعد از ظهر به صورت گروهی

شماره تماس : 09133233680

آبشار پتاس