به گزارش روابط عمومی واحد پتاس دوره مقدماتی فرآیند کارخانه جهت پرسنل محترم کارخانه فرآوری و سایر همکاران علاقه مند طی دو روز برگزار گردید. شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با مراحل مختلف فرآوری کلرور پتاسیم، از ابتدای استخراج ماده معدنی تا تولید محصول نهایی آشنا شدند.