به گزارش روابط عمومی واحد پتاس همزمان با هفته دولت، جلسه شورای اداری شهرستان خوروبیابانک در واحد پتاس تشکیل گردید. همچنین اعضای محترم شورای اداری شهرستان پیش از حضور در این جلسه، بازدیدی از معدن و کارخانه این واحد صنعتی معدنی داشتند.