واحد HSEE مجتمع پتاس خوروبیابانک از چهار بخش بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی تشکیل شده است. ساختمان HSEE  مجتمع پتاس در  نزدیک ترین محل به کارخانه، انبار محصولات و قطعات، نیروگاه برق و ... بنا شده و در سال 1395 افتتاح گردیده است. این ساختمان شامل بخش های بهداری (اورژانس، بستری، پانسمان و تزریقات، اتاق پزشک، داروخانه) ایمنی و آتش نشانی و دفاتر مدیر و کارشناسان HSEE می باشد.

انجام گشت های بازرسی و ایمنی، شیفت 24 ساعته پرسنل اورژانس، بازرسی و شارژ جعبه کمک های اولیه، آماده بکار نگه داشتن خودرو های آمبولانس و ... پایش عوامل زیان آور محیط کار از وظایف خدمات بخش بهداشت این واحد می باشد.

آماده بکار نگه داشتن خودرو آتش نشانی ، بازدید و شارژ کپسول های اطفاء حریق، اطفاءحریق در صورت بروز حادثه، برگزاری مانورهای ایمنی و آتش نشانی و مانورهای واکنش در شرایط اضطراری و تکمیل چک لیست های  ایمنی بر عهده خدمات ایمنی و آتش نشانی می باشد .

خدمات بخش محیط زیست و انرژی، پایش عوامل زیان آور محیط زیست، بررسی و رفع مغایرت های زیست محیطی، بهره وری انرژی و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی می باشد.

پرسنل HSEE به صورت شبانه روز آماده به ارائه خدمات هستند.