فلوتاسیون

امروزه در دنیا فرایند فرآوری پتاس در محل معدن انجام می شود و معمول ترین روش آن, فلوتاسیون است که در مجتمع پتاس خور نیز از همین روش برای تولید محصول استفاده می شود .

در روش فلوتاسیون ماده معدنی پس از خردایش توسط آسیابه دانه هایی با قطر کوچکتر از یک سانتیمتر تبدیل می شود این دانه ها همراه با محلول اشباع که قدرت انحلال ندارد از سرندهای 10 مش عبور می کند . آنچه روی سرند باقی بماند به چرخه واسطه سنگین منتقل می شود و آنچه از سرند عبورکند آماده فلوتاسیون است.

فرایند مختلف تولید پتاس به شرح زیر می باشد:

ابتدا کریستال های کارنالیت جمع آوری شده از کف استخرهای تبخیر خورشیدی، به دلیل شکل دانه بندی و نیز وجود محلول چسبنده که دارای مقادیر زیادی کلرید پتاسیم می باشند، نباید مستقیما به بخش شناورسازی نمک فرستاده شوند. به این دلیل ، مخلوط شدن کارنالیت جمع آوری شده با محلول حاصل از تجزیه کارنالیت ضروری است که در مخزن Mashing انجام می شود. پس از آن ذرات جامد بزرگتر از یک میلیمتر به کمک الک از سوسپانسیون کارنالیت جدا گردیده و ذرات بزرگتر از یک میلیمتر سر ریز سرندها بوده که در آسیاب ریزتر می شوند این عمل باعث کاهش مقدار نمک درکارنالیت می شود .

برای جداسازی نمک از کریستالهای کارنالیت از روش فرایند سرد استفاده می شود که فولوتاسیون نام دارد و موجب جدایش نمک و خارج نمودن آن بوسیله کف فوقانی سلول ها خواهد شد. سوسپانسیون جمع آوری شده از تغلیظ کننده که بعد از سرند قرار گرفته، خوراک ورودی فلوتاسیون است که با Addetive   فلوتاسیون مخلوط می شود. ته ریز خروجی فلوتاسیون وارد یک تیکنر شده و پس از تغلیظ شدن جهت جداسازی کارنالیت از سوسپانسیون وارد سانتریفوژ می شود.

کارنالیت پس از جداسازی نمک به روش فلوتاسیون به راکتور تجزیه منتقل می شود . برای تجزیه کارنالیت، به آن آب اضافه شده و کلرید پتاسیم بصورت ذرات جامد بوسیله تیکنر جدا و سپس خشک می گردد و باقیمانده کارنالیت به دلیل حلالیت بالا در آب حل شده و از فرایند خارج می شود.