همکار محترم جناب آقای مهندس مهدی سلیمی

مصیبت در گذشت خویشاوند گرامی تان را تسلیت عرض نموده ، علو درجات را برای آن مرحوم و صبر و شکیبای برای شما از درگاه احدیت خواستاریم.

روابط عمومی واحد پتاس