آنالیز نمک حوضچه های تبخیر خورشیدی

NaCl(%) K+(%) Mg2+(%) Ca2+(%) Wet(%) Insol
(%)
95.14 0.08 0.14 0.63 0.00 0.25

میزان نمک موجود 1000000 میلیون تن می باشد