بخش عمده ای از فعالیت های آزمایشگاه شیمی مجتمع پتاس خور به آنالیز نمونه هایی همچون شورابه ها،نمک ها، نمونه های محلول و جامد ارسالی از معدن، آب های زیر زمینیو ... می باشد.

این آزمایشگاه به تجهیزاتی چون جذب اتمی، فلیم فوتومتر، اسپکترومتر، آیون متر، شیکر، کوره، میکروسکوپ، آون، آب مقطرگیر رزینی و تقطیری، آسیاب، پمپ خلا، PH متر تجهیز شده است.

آنالیز عناصر سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، لیتیم، کربنات، بی کربنات، سولفات، کلر، اسیدیته، قلیاییت و همچنین اندازه گیری وزن مخصوص مواد، درصد رطوبت، درصد مواد نامحلول و نیز تجزیه و تحلیل دانه بندی مواد که مورد سنجش و بررسی دقیق قرار می گیرد .

این واحد ضمن تعیین و استقرار فرآیندهای مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت به نظارت بر اجرای الزمات سیستم مدیریت کنترل کیفیت و حصول اطمینان از اجرای مؤثر اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در فرآیندهایی ازجمله کنترل کیفیت فرآیند کارخانه و سالن تولید و محصول تولید شده، کنترل کیفیت شورابه ورودی به بخش استخرها، مراحل تخلیه شورابه از استخرها براساس استحصال املاح باارزش آن، استحصال کارنالیت، استحصال شورابه نهایی در بخش استخرها، وضعیت و عیار املاح با ارزش شورابه پلایای خور، پلایای میانی و پلایای مهرجان، جمع آوری کارنالیت و نمک تولید شده در بخش استخرها ، اجرای صحیح و علمی محلول تثبیت خاک و ضدیخ و پیشگیری از یخ زدگی معابر ،کنترل کیفیت سرند پتاس کارخانه و روند فروش و بارگیری جامبوهای پتاس و کنترل کیفیت سایر محصولات تولیدی من جمله کلرید کلسیم، تاکی هیدرات، شورابه نهایی، نمک صنعتی، نمک رژیمی، نمک خوراکی، پتاس خوراکی و دارویی و... در ارائه به مشتریان، به فعالیت می پردازد .

آزمایشگاه و کنترل کیفیت با هدف همسو کردن فعالیت ها با اهداف تعیین شده و بهره برداری بهینه از کلیه ظرفیت ها و تجهیزات موجود پس از تحقیق و انجام تست های آزمایشگاهی و کسب موفقیت در نتایج حاصله موفق به اجرای چندین پروژه تحقیقاتی با عنوان تولید هیدروکسید منیزیم با خلوص بالا از شورابه نهایی و تست روش­های نوین و ثبت سه مقاله­ی علمی در زمینه استحصال منیزیم بصورت هیدروکسید و اکسید منیزیم شده است.

از جمله پروژه های تحقیقاتی دیگری که آزمایشگاه و کنترل کیفیت توانسته به نتایج قابل توجه و قابل قبولی دست یابد:

1. تولید کلرید کلسیم با خلوص بالا از پساب استخرهای خورشیدی

2. تولید پتاس دارویی با خلوص بالای  %99 در مقیاس آزمایشگاهی و پایلوتی

3. تحقیق بر روی کاربرد شورابه نهایی به عنوان محلول تثبیت خاک و کنترل گرد و غبار (SSR400)

4. تحقیق بر روی کاربرد شورابه نهایی به عنوان محلول پیشگیری از یخ زدگی و ضد یخ (DC400)

 5. تحقیق، تدوین و اصلاحیه ترکیبات نمک رژیمی و ارائه ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی نمک خوراکی (کم سدیم دار)

6. تحقیق و تبدیل پتاس صورتی به پتاس سفید و بررسی مضرات آن در صنعت کشاورزی

7. انجام پروژه تحقیقاتی بر روی شورابه قم و استحصال املاح با ارزش آن

 8. تولید پتاس با خلوص بالای  %99 در اشل آزمایشگاهی از کارنالیت مرغوب با حذف فرآیند فلوتاسیون

9. استحصال نمک از کانال­های پلایا با خلوص بالای  %99

10. فرآوری نمک استخرها و تولید نمک با خلوص بالای  %99 در اشل پایلوتی و تحقیق در زمینه صنعتی کردن آن

11. تحقیق در زمینه رفع کلوخه شدن محصول و اجرای پروژه آنتی کیک کارخانه

 12. تحقیق در زمینه ی حذف و کاهش مواد نامحلول پتاس تولیدی کارخانه

13. انجام پروژه تحقیقاتی بر روی سواحل خلیج چابهار، آب شیرین کن و استحصال املاح با ارزش آن و ارائه دو مرحله گزارش موفقیت آمیز

14. تحقیق در زمینه اندازه گیری میزان لیتیم در شورابه ها